Návštěvní řád

Nedejme se, prosím, nikdo ukolébat lacinými hesly a slovy, že se bez následku vše může a vše je dovoleno.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
státní hrad Krakovec

Článek 1 – NÁVŠTĚVNÍ SEZONA

 1. Návštěvní sezóna trvá od 1. března (dle vhodných klimatických a stavebnětechnických podmínek) do 31. října. Od 1. června do 31. srpna denně mimo pondělí.
 2. Prohlídky se konají dvojím způsobem: 1) volné a časově neomezené (v návštěvních hodinách hradu) bez průvodce, 2) s průvodcem: a) po předchozí objednávce, b) v červenci a srpnu v každou celou hodinu, nezabraňuje-li tomu konání kulturní akce na základě zvláštní smlouvy. Poslední prohlídka hodinu před uzamčením hradu.
 3. Vstup do hradu je uzamčen mimo návštěvní hodiny hradu.
 4. Polední přestávka je od 12 do 13 hodin. Návštěvní hodiny hradu jsou během roku tyto: 1. 3. – 30. 4. otevřeno pouze o víkendech 10–16 hodin; 1.– 31. 5. otevřeno pouze o víkendech 9–17 hodin; 1. 6. – 31. 8. otevřeno denně kromě pondělí 9–18 hodin; 1.– 30. 9. otevřeno pouze o víkendech 9–17 hodin; 1.10. – 31.10. otevřeno pouze o víkendech 10–16 hodin
 5. Celoroční zavírací den je pondělí.
 6. Protože areál objektu je významnou historickou památkou s charakteristickými zejména stavebními omezeními, která odpovídají době jejího vzniku a která nelze odstranit, jsou návštěvníci povinni dbát ve zvýšené míře bezpečnosti vlastní i bezpečnosti dětí, za které při prohlídce odpovídají.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Volně přístupné prostory objektu a pokladna, se otvírají podle otevíracích hodin hradu v 9 nebo 10 hodin.
 2.  Interval mezi jednotlivými prohlídkami je jedna hodina. Jiný interval určuje správa památkového objektu s přihlédnutím k provozním podmínkám objektu, kulturním akcím a bezpečností návštěvníků.
 3. Prohlídka s průvodcem se koná ve skupinách o minimálním počtu 10 osob vč. neplatících dětí do věku 6 let.
 4. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu, kulturních akcí a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu.
 5. Hromadným výpravám i jednotlivcům se zajišťují objednané prohlídky, které mají před jinými prohlídkami přednost. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 1 den přede dnem prohlídky v pokladně objektu nebo telefonicky na čísle 313 549 302, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Praze. Výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy památkového objektu. Cenový výměr též upravuje vstupy zdarma. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) pro jednu určitou prohlídku a návštěvníka.
 3. Platnost vstupenky je určena osobou návštěvníka a dnem prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
 4. Návštěvníci jsou povinni uschovat si platnou vstupenku po celou dobu prohlídky a na vyzvání zaměstnanců hradu ji znovu předložit ke kontrole.
 5. Rodinné vstupné platí pro dva dospělé a více než jedno dítě, zlevněné vstupné pro děti od 6 do 15 let, studenty po předložení platného průkazu, invalidy ZTP a ZTP/P. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti. Děti do šesti let platí v organizovaných skupinách.
 6. Další výjimky z výše vstupného lze poskytnout ze sociálních a charitativních účelů po předchozí dohodě se správou hradu.

Článek 4 – PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

 1. Děti ve věku do 10. let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 2. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. Vcházet do zakázaných míst v areálu objektu se samozřejmě zapovídá.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití omamných látek, drog apod. je přístup do objektu zakázán.
 3. Návštěvníci mohou vstupovat do objektu se psy na vodítku. Návštěvníci jsou povinni si své psy hlídat a exkrementy po nich uklidit.
 4. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik mimo programy a kulturní akce na základě zvláštní smlouvy.
 5. Nad pozemky ve správě NPÚ tvořícími areál SH Krakovce je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 6. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko – historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v  tuto dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
 7. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jiný národní majetek v areálu objektu a na okolních pozemcích. Zejména je zakázáno:
  • dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
  • vcházet do zakázaných nebo uzamčených prostor
  • rušit hlukem (záměrným hovorem, hlasitou hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, aj. hlasitými projevy) výklad průvodce nebo ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
  • kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu  
  • Vhazovat cokoliv do studny a světlíků, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty v mokrém počasí, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu a jeho nejbližším okolí, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek.
  • Jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu (kromě vozíků pro tělesně postižené a dětských kočárků) a parkovat vozidly mimo vyhrazené prostory.  Jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené úschovny kol a stojany.
  • Volný pohyb psů a jiných zvířat a jejich přístup do expozic je zakázán.
  •  V interiérech objektů či případně dalších vyznačených prostorách je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace povoleno jen pro soukromé potřeby (mimo jakékoliv účely podnikání) na základě vstupních poplatků. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze.
 8. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze.
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2016 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. března 2015.

Správa památkového objektu: Mgr. Jiří Sobek, vedoucí správy státního hradu Krakovec; Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Jiří Sobek

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 313 549 302, 723 214 170
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Krakovec
4/, Krakovec 4 27035
Narozen v Československu, má lesnické, technické a teologické vzdělání, absolvoval na Husitské teologické fakultě University Karlovy. Pracoval jako dřevorubec, vrátný, provozně technický pracovník a průvodce na hradě Hukvaldy. Kastelánem státního hradu Krakovce je od roku 1997. Věnuje se sebevýchově, publicistice i literatuře, je autorem článků, rozhovorů, recenzí knih v tisku, rozhlase i televizi.